Partnerské zmluvné podmienky


PARTNERSKÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
PREDAJA AUTORSKÝCH DIEL NA PORTÁLI

 

PARTNERSKE ZMLUVNÉ PODMIENKY PREDAJA AUTORSKÝCH DIEL NA PORTÁLI www.mawile.sk(ďalej len “Partnerské podmienky” alebo “Partnerská zmluva”) upravujú vzájomný vzťah Prevádzkovateľa a Predávajúceho v zmysle Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa. Prístupom do Partnerského účtu na portáli, jeho používaním, nahrávaním obsahu, ponúkaním svojich Diel, a to v akomkoľvek jazyku, dávate plný súhlas s Partnerskými podmienkami uvedenými nižšie. Použitie internetového portálu s účtom ako “Predávajúci” znamená prijatie týchto podmienok. 

 

Prosíme všetkých Predávajúcich, ktorí vyjadrili záujem ponúkať svoje diela na Portáli prevádzkovateľa - Stanislav Pekar - work, so sídlom Kolónia 1589/15, 90845 Gbely, ICO: 43407927, DIC: 1076719424, , (ďalej len „Prevádzkovateľ“) aby sa zoznámili s obsahom týchto Partnerských podmienok.

 

Aktiváciou účtu predávajúceho každá osoba berie na vedomie a súhlasí s nasledovným:

 

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

 

 1. 1. Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom portálu pod názvom „MAWILE”, ktorého primárnym zameraním je sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja tovarov medzi Predávajúcimi a Kupujúcimi  ako aj poskytovanie mediálneho priestoru pre reklamné účely Predávajúcich (ďalej len „Portál“). V zmysle týchto Partnerských podmienok Prevádzkovateľ vystupuje voči Predávajúcemu ako Sprostredkovateľ.
 2. 2. Predávajúci je Používateľom v zmysle Podmienok, ktorému bol na jeho požiadanie aktivovaný status Predávajúceho na Portáli za účelom predaja jeho autorských diel prostredníctvom Portálu Prevádzkovateľa.
 3. 3. Prevádzkovateľ umožní využívať Používateľovi status Predávajúceho (Aktivácia) po splnení nasledujúcich podmienok:
  1. Používateľ poskytne súhlas s Partnerskými zmluvnými podmienkami a vytvorí si obchod na www.mawile.sk
 4. 4. Predávajúci prijatím týchto VP a splnením požadovaných podmienok na aktiváciu účtu uzatvára s Prevádzkovateľom zmluvu
 5. o poskytnutí virtuálneho priestoru

Spôsob poskytovania služieb zo strany Prevádzkovateľa je na výbere Predávajúceho.

 1. 5. Prevádzkovateľ týmto poskytuje Predávajúcemu priestor na realizáciu predaja autorských diel Predávajúceho pre Kupujúcich v zmysle ustanovení týchto Partnerských podmienok.
 2. 6. Prevádzkovateľ týmto vydáva Partnerské podmienky a právne obmedzenia pri sprostredkovaní predaja diel Predávajúceho tretím osobám - Kupujúcim, ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Predávajúceho pri vzájomnej spolupráci. Partnerské podmienky sú záväzné pre všetkých Používateľov, ktorí si aktivovali status Predávajúceho vo svojom účte na Portáli, a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
 3. 7. Predávajúci je počas vykonávania predaja svojich diel povinný riadiť sa týmito podmienkami a právnym poriadkom štátu, v ktorom sa nachádza v čase pripojenia na Portál.
 4. 8. Po dokončení registrácie bude Predávajúcemu poskytnutý vstupný kredit na otestovanie nadštandardných služieb (topovanie obchodu a produktov). Bezplatná testovacia prevádzka je poskytovaná bez garancií. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť testovaciu prevádzku v prípade porušenia zásad korektného využívania služieb.

 

Článok II.
Práva a povinnosti

 

 1. 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje:
  1.     a) poskytnúť na Portáli priestor prostredníctvom, ktorého umožní, aby Predávajúci mal reálnu a plnohodnotnú príležitosť uzavrieť s Kupujúcim kúpnu zmluvu, alebo inú obdobnú zmluvu, predmetom ktorej bude nákup autorských diel Predávajúceho,
  2.     b) aktivovať Predávajúcemu účet na Portáli, prostredníctvom ktorého Predávajúci môže ponúkať svoje diela,
  3.     c) ak sa dozvie o porušovaní práv k dielu informovať o tejto skutočnosti Predávajúceho.
 1. 2. Prevádzkovateľ je oprávnený:
  1.     a) prijímať odmenu od Predávajúceho za “KREDIT”, potrebný na zakúpenie nadštandardných služieb – TOPOVANIE.
  2.     b) využívať poskytnuté diela Predávajúceho vo svojich reklamných kampaniach za účelom zvýšenia povedomia a predajnosti.
 1. 3. Predávajúci vyhlasuje a zaručuje, že
 2.     a) vytvoril vlastnou tvorivou duševnou činnosťou dielo podľa ustanovenia § 7 Autorského zákona, prípadne je majiteľom autorských práv k dielu, ktoré získal na základe licenčnej zmluvy alebo dielo získal iným zákonom dovoleným spôsobom. V prípade, ak získal dielo na základe licenčnej zmluvy, je povinný preukázať sa touto zmluvou pred zverejnením diela na Portáli za účelom predaja. 
 3.     b) je plne spôsobilý na právne úkony, a to najmä vzhľadom na svoj vek,
 4.     c) nebol zbavený spôsobilosti na právne úkony,
 5.     d) jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená v rozsahu znemožňujúcim mu vyslovenie súhlasu s týmito Podmienkami a používania Služieb,
 6.     e) všetky údaje, ktoré o sebe pri registrácii či inom použití Služieb poskytol, sú pravdivé, úplné, presné a správne,
 7.     f) používaním služieb zo strany Predávajúceho za podmienok uvedených v týchto Podmienkach nedôjde k porušeniu aplikovateľných právnych predpisov,
 8.     g) sa pred začatím používania Služieb dôkladne zoznámil s týmito Partnerskými podmienkami, tým úplne rozumie a súhlasí s nimi,
 9.     h) si je vedomý skutočnosti, že v dôsledku pozastavenia či zmeny poskytovania služieb môže stratiť dočasne alebo trvalo prístup k obsahu na Portáli,
 10.     i) údaje poskytnuté pri registrácii súhlasia k jeho osobe bez výhrad,
 11.     j) pre každé ponúkané dielo garantuje zodpovedajúcu kvalitu, originalitu a nepoškodenosť,
 12.     k) smerom ku Kupujúcemu nesie výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, či nekvalitné dodanie tovaru výhradne Predávajúci,
 13.     l) má informačnú povinnosť vo vzťahu ku Kupujúcemu,
 14.     m) nebude klamať ani zavádzať Kupujúceho, hlavne uvádzať nepravdivé, nepodložené, neúplné, nepresné, nejasné, či dvojzmyselné údaje alebo zamlčať údaje o vlastnostiach diela, či o nákupných podmienkach (za klamanie Kupujúceho sa považuje tiež ponuka alebo predaj diel  porušujúcich práva duševného vlastníctva, ako aj skladovanie takýchto diel s cieľom ponuky alebo predaja),
 15.     n) nebude ponúkať a predávať diela, ktoré sú chránené autorskými alebo inými právami,
 16.     o) predaj diel bude prebiehať výhradne prostredníctvom Portálu,
 17.     p) komunikáciu ohľadne predaja s Kupujúcim bude prebiehať výhradne na Portáli a prostredníctvom mailovej komunikácie realizovanej v rámci Portálu. Akákoľvek ďalšie Dohoda medzi Kupujúcim a Predávajúcim, či už o platbe alebo distribúcii tovaru prebieha prednostne na Portáli - v rámci sekcie Pošta, nie je však vylúčený ani iná forma komunikácie. Táto komunikácia prebieha výhradne medzi Kupujúcim a Predávajúcim, žiadnemu inému užívateľovi webu nie je prístupná,
  1.     q) môže ponúkať Kupujúcemu možnosť osobného odberu ponúkaných diel,
 18.     r) môže uverejňovať svoje kontaktné údaje v rámci komunikácie prostredníctvom sekcie Pošta a v rámci svojej prezentácie sa na Portáli.
  1. 4. Predávajúci je povinný
   1.     a) odovzdať na Portál dielo za účelom jeho ďalšieho predaja v súlade s Podmienkami,
   2.     b) určovať cenu jednotlivých diel podľa vlastného uváženia,
   3.     c) Kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv, pričom  výhradne Predávajúci je zodpovedný za vybavenie reklamácie podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky
   4.     d) vyhnúť sa konaniu v rozpore s dobrými mravmi, propagovania diel, ktoré by bolo v rozpore so vžitými tradíciami, ktorý vykazuje známky diskriminácie alebo vybočenie z pravidiel morálky uznávanej pri predaji diela.
   5.     e) informovať Kupujúceho o cene jednotlivých výrobkov a o cene a spôsobe dopravy objednaných výrobkov.

 

 1. 5. Predávajúci prehlasuje a zaručuje, že je v plnom rozsahu oprávnený poskytnúť diela k ich predaju a že tým nedôjde k porušeniu autorských práv tretích osôb.
 2. 6. Predávajúci je oprávnený umiestniť na svoje vlastné stránky reklamu (bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy, ...) poskytované Prevádzkovateľom a alebo aj vlastné reklamné produkty za účelom pozitívnej propagácie Portálu.

 

Článok III.
Systém topovania výrobku/obchodu

 

 1. 1. Predávajúci má pri využívaní služieb Prevádzkovateľa možnosť topovať svoj výrobok alebo obchod na úvodnej strane portálu.
 2. 2. Na topovanie je potrebné mať dostatočný kredit. Štartovací kredit dostane každý Predávajúci pri registrácii. Výšku kreditu si môže overiť po prihlásení, v nastaveniach obchodu, v sekcii Stav konta.
 3. 3. Po vyčerpaní kreditu si môže Predávajúci zakúpiť nový kredit. Výšku kreditu si vyberie podľa potreby a úhradu môže vykonať prostredníctvom platobnej brány (platba kartou, cez PAY PAL alebo prevod na účet) Platobnú bránu zabezpečuje firma GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 České Budějovice, ČR – www.gopay.cz
 4. 4. Pre samotné používanie a predaj na portáli www.mawile.sk nie je kredit potrebný. Tento slúži len na nadštandardné služby – topovanie obchodu a výrobkov.
 5. 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť výšku KREDITU potrebného na topovanie obchodu/výrobku. Výška kreditu je uvedená pri aktivácii tejto služby a zákazník má možnosť si túto službu za uvedenú výšku kreditu neobjednať.  Zmenu výšky KREDITU  môže vykonať Prevádzkovateľ bez predchádzajúceho upozornenia. Nová výška kreditu bude dotknutým osobám oznamovaná vždy prostredníctvom kontaktného emailu, pod ktorým je daná osoba registrovaná na Portáli.
 6. 6. Výška KREDITU na topovanie je stanovená nasledovne:

Topovanie obchodu – na 24 hod.

5 kreditov

Topovanie výrobku – na 24 hod.

  2 kredity

 

 1. 7. Hodnota 1 kreditu = hodnota 1 EUR. Po zakúpení kreditu si môžete stiahnuť faktúru v záložke FAKTÚRY.

 

 1. 8. Osobitné podmienky kreditného systému:
  1.     a) výrobok a obchod sú pred topovaním kontrolované, či spĺňajú podmienky portálu a či neporušujú pravidlá. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť topovanie výrobku alebo obchodu. V takom prípade nebude odpočítaný kredit za túto službu.
  2.     b) výrobok/obchod sú na úvodnej stránke topované spolu s výrobkami ostatných Predávajúcich a rotujú v náhodnom poradí. Zmena zobrazenia topovaných výrobkov sa vykoná vždy pri novom načítaní stránky. Topovanie všetkých topovaných výrobkov a obchodov prebieha automatizovane a Prevádzkovateľ nemá možnosť toto zobrazovanie ovplyvňovať
  3.     c) Predávajúci prehlasuje, že je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi KREDIT na topovanie a to bez ohľadu na to, či topovanie viedlo k uskutočneniu objednávky alebo nie.
  4.     d) V prípade, že má Predávajúci podozrenie, že jeho výrobok/obchod nebol v daný termín topovaný, upozorní na túto skutočnosť Prevádzkovateľa, ktorý túto skutočnosť preverí a oznámi Predávajúcemu zistené skutočnosti. V prípade oprávnenej reklamácie vráti Predávajúcemu kredit, ktorý mu bol odrátaný.

 

Článok IV.
Doba trvania zmluvného vzťahu

 

 1. 1. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Predávajúcim sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. 2. Partnerské podmienky obsahujú všetky dojednania zmluvných strán ohľadom predmetu zmluvy.
 3. 3. Vypovedanie uzavretej dohody je možné ktoroukoľvek zmluvnou stranou kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov. Účinky vypovedania nastávajú dňom nasledujúcim po doručení výpovede v druhej zmluvnej strane na email vedený na Portáli.
 4. 4. Prevádzkovateľ má právo, avšak nie povinnosť, kontrolovať diela nahraté Predávajúcim a ukončiť tento zmluvný vzťah v prípade porušenia akéhokoľvek bodu Partnerských podmienok a/alebo VP.
 5. 5. V prípade protiprávnej činnosti zo strany Predávajúceho si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo okamžite ukončiť spoluprácu s Predávajúcim (aj v rozsahu oprávnení konta ako Používateľa) a v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu takéto konanie oznámi orgánom činným v trestnom konaní.
 6. 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odstrániť účet Predávajúceho, u ktorého zistí porušenie týchto zmluvných podmienok, interných alebo etických pravidiel Prevádzkovateľa. Posúdenie toho či Predávajúci porušuje pravidlá patrí výlučne Prevádzkovateľovi.

 

Článok V.
Osobitná výhrada práv duševného vlastníctva pre Predávajúceho
 
 1. 1. Je prísne zakázané nahrávať diela pre pornografické, rasistické a nezákonné účely rovnako ako porušiť copyright, ochrannú známku a nahrávať diela na účely, ktoré urážajú a zneužívajú objekty zahrnuté v dielach.
 2. 2. Predávajúci je plne zodpovedný za všetky peňažné aj nepeňažné požiadavky tretej strany alebo Prevádzkovateľa, zapríčinené nahratím diel bez príslušných majetkových alebo osobnostných autorských práv k dielu.
 3. 3. Za každé neoprávnene nahraté dielo na Portál je Predávajúci, pod koho účtom bolo dielo nahraté a/alebo ktorý dielo nahral, povinný uhradiť Prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu v dôsledku jeho konania vznikla
 4.  
Článok VI.
Záverečné ustanovenia

 

 1. 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto Partnerských podmienok. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, sú Partnerské podmienky platné a účinné dňom ich prvotného zverejnenia na stránkach Portálu Prevádzkovateľa. Nadobudnutím platnosti nových Partnerských podmienok strácajú platnosť pôvodné. Prevádzkovateľ oznámi zmeny na internetových stránkach Portálu ako aj emailom. Súhlas so zmenou a aktuálnym znením týchto Partnerských podmienok vyjadrí Predávajúci tým, že bude tento partnerský program naďalej používať a využívať Služby Prevádzkovateľa.
 2. 2. Ak Predávajúci s najnovšou verziou Partnerských podmienok nesúhlasí, je povinný účasť ukončiť a to zaslaním emailu Prevádzkovateľovi na emailovú adresu mawile@mawile.sk  so žiadosťou o ukončenie spolupráce. Ak tak Predávajúci neurobí bude sa to považovať za plný súhlas s novými podmienkami.
 3. 3. Všetky vzťahy neupravené v týchto Partnerských podmienkach sa riadia primerane platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 4. 4. Tieto Partnerské podmienky ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce alebo ktoré v budúcnosti vzniknú medzi Prevádzkovateľom a Predávajúcim v súvislosti so Službami sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 5. 5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, vrátane všetkých vedľajších (akcesorických) právnych vzťahov, najmä nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť, výklad, zánik zmluvného vzťahu alebo akýkoľvek iný vzájomný spor, predložia na rozhodnutie na základe vôle žalujúcej strany buď vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky alebo Slovenskému obchodnému rozhodcovskému súdu so sídlom v Bratislave, zriadenom pri spoločnosti Iura Arbiter, s.r.o., IČO: 44 842 031, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 59887/B (ďalej len „Rozhodcovský súd“), v rozhodcovskom konaní vedenom podľa procesných ustanovení rokovacieho poriadku, štatútu a iných predpisov tohto Rozhodcovského súdu platných v čase začatia sporového konania, subsidiárne podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). V prípade predloženia sporu na rozhodnutie Rozhodcovskému súdu, zmluvné strany oprávňujú Rozhodcovský súd, aby v rozhodcovskom konaní rozhodol spor podľa zásad spravodlivosti v zmysle § 31 ods. 4 zákona. Zmluvné strany sa zaväzujú podriadiť rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní Rozhodcovského súdu s tým, že rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. Na základe dohody zmluvných strán je dojednanie o tejto rozhodcovskej doložke neodvolateľné a pre účely tejto zmluvy sa § 40 ods. 1 písm. h) Zákona nepoužije.
 6. 6. Tieto Partnerské podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. V prípade rozporu medzi inojazyčnou verziou Partnerských podmienok, platia ustanovenia slovenskej verzie.
 7. 7. Ak akékoľvek ustanovenie týchto Partnerských podmienok je alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť a je oddeliteľným od ostatných ustanovení týchto Partnerských podmienok, takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek iných ustanovení týchto Partnerských podmienok. Prevádzkovateľ v takomto prípade nahradí takéto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia iným ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere zodpovedať obsahu pôvodného ustanovenia.
 8. 8. Tieto Partnerské podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.06.2015

 

Pokiaľ nesúhlasíte s týmito Partnerskými podmienkami, nemáte oprávnenie na nahrávanie svojich diel na Portál a žiadame Vás, aby ste konto Predávajúceho nepoužívali, v opačnom prípade nemáte nárok na realizáciu žiadnej objednávky na Portáli.

Copyright © www.mawile.sk/

 
Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne. Zistiť viac Súhlasím