Ochrana osobných údajov

 

Osobné údaje a citlivé údaje

Osobnými údajmi sa rozumie informácie o Kupujúcom alebo Predávajúcom, na základe ktorých možno Kupujúceho alebo Predávajúceho priamo alebo nepriamo identifikovať. Citlivými údajmi sa rozumie osobné údaje Kupujúceho alebo Predávajúceho, vypovedajúce o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstvo v odborových organizáciách, náboženstva a svetonázoru, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote Kupujúceho alebo Predávajúceho, genetický údaj Kupujúceho alebo Predávajúceho, alebo akýkoľvek biometrický údaj, ktorý umožňuje priamu identifikáciu alebo autentifikáciu Kupujúceho alebo Predávajúceho.

 

Účel zhromaždenia a spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracúva a sleduje osobné údaje Kupujúceho alebo Predávajúceho za účelom vytvorenia a údržby účtu a profilu Kupujúceho alebo Predávajúceho, a ďalej za účelom poskytovania Služieb a zasielania oznámení o zmene Podmienok a Partnerských podmienok a pre účely štatistickej služby.

 

Rozsah informácií

Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať poskytnutie osobných informácií v súvislosti s registráciou Kupujúceho alebo Predávajúceho a vytvorením užívateľského účtu a profilu Kupujúceho alebo Predávajúceho a v súvislosti s poskytovaním ďalších Služieb.

 

Poskytnutie citlivých údajov

Poskytnutie akýchkoľvek citlivých údajov nie je povinné.  Prevádzkovateľ od Kupujúceho alebo Predávajúceho nevyžaduje ani nebude vyžadovať akékoľvek citlivé údaje. Ak Kupujúci alebo Predávajúci poskytne v rámci Služieb akékoľvek citlivé údaje, robí tak dobrovoľne na základe svojho uváženia.

 

Ochrana Osobných údajov

Prevádzkovateľ zhromažďuje a uchováva Kupujúcim alebo Predávajúcim zadané osobné údaje prostredníctvom elektronických nosičov informácií v zabezpečenej databáze. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných šifrovacích technológií, ktoré odpovedajú stupni technického rozvoja. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že vykonal všetky možné a jemu známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

 

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby neoprávnene získajú prístup k osobným údajom Kupujúceho alebo Predávajúceho a/alebo k ich užívateľským účtom alebo profilom a/alebo k príslušnej databáze Prevádzkovateľa a tieto údaje neoprávnene použijú alebo ich sprístupnia tretím osobám.

 

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za osobné údaje Kupujúceho alebo Predávajúceho sprístupnené na verejných webstránkach. Kupujúci a Predávajúci berie na vedomie, že k takto sprístupneným údajom majú prístup tretie osoby, ktoré môžu použiť tieto údaje napríklad pre zasielanie nevyžiadanej pošty či iným spôsobom.

 

Kupujúci a Predávajúci vyhlasuje, že si je vedomý rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb.

 

Obmedzenie nakladania s údajmi

Prevádzkovateľ nebude bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho alebo Predávajúceho spracovávať, zdielať, predávať ani používať osobné údaje Kupujúceho alebo Predávajúceho spôsobom, ktorý by bol v rozpore s Podmienkami alebo Partnerskými podmienkami.

 

Súhlas Kupujúceho a Predávajúceho so spracovaním osobných údajov

Vykonaním registrácie (tj vyplnením registračného formulára, začiarknutím políčka a odoslaním vyplneného registračného formulára), a/alebo vytvorením profilu, a / alebo objednaním ponúkaných diel alebo služieb Prevádzkovateľa na Portáli alebo začatím používania iných Služieb, pre ktoré Prevádzkovateľ vyžaduje poskytnutie osobných informácií, udeľuje Kupujúci alebo Predávajúci v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení, súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých podľa VP a Partnerských podmienok Prevádzkovateľa ako správcovi, za účelom identifikácie Kupujúceho alebo Predávajúceho pri využívaní Služieb.

 

Cookies

Kupujúci a Predávajúci berie na vedomie a súhlasí, že v prípade použitia Portálu, zašle Prevádzkovateľ počítaču Kupujúceho a Predávajúceho súbory – tzv. cookie, ktoré umožňujú uchovať informácie o preferenciách Kupujúceho alebo Predávajúceho, a ďalej automaticky zhromažďuje určité informácie a uchová ich v súboroch Prevádzkovateľa. Tieto informácie obsahujú adresy internetového protokolu (lP), typ vyhľadávača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), odkazujúce / predvolené stránky, operačný systém, údaje o dátume / čase a clickstreamové dáta. Takto získané informácie, ktoré neidentifikujú individuálne Kupujúceho alebo Predávajúceho, je Prevádzkovateľ oprávnený použiť pre správu Portálu a na zhromaždenie demografických údajov o užívateľskej základne. Prevádzkovateľ je oprávnený priradiť takto zhromaždené údaje k osobne identifikovateľným údajom. lP adresy sú spojené s osobne identifikovateľnými údajmi pre rozdelenie typov zákazníkov na štatistické účely. V prípade tzv. cookie môže Používateľ vo svojom vyhľadávači nastaviť odmietnutie cookies s tým, že prístup na niektoré alebo všetky prvky Portálu môže v takomto prípade byť obmedzený alebo zastavený.

 

Prenos osobných údajov

Vykonaním registrácie a/alebo vytvorením profilu, a/alebo objednaním diela alebo služieb ponúkaných Prevádzkovateľom na Portáli alebo začatím používania iných Služieb, pre ktoré Prevádzkovateľ vyžaduje poskytnutie osobných informácií, udeľuje Používateľ súhlas na odovzdanie svojich osobných údajov osobám tvoriacim s Prevádzkovateľom podnikateľské zoskupenia podľa ustanovenia § 66 zákona č 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v platnom znení, (tzv. prepojené osoby), a osobám, ktoré pre Prevádzkovateľa zabezpečujú poskytovanie Služieb. Poskytnutie osobných údajov osobám, ktoré zabezpečujú pre Prevádzkovateľa poskytovanie Služieb, je Prevádzkovateľ oprávnený len za podmienky, že zabezpečia, aby tieto osoby zachovali dôvernosť osobných údajov Kupujúceho alebo Predávajúceho a nezneužili tieto údaje vo svoj prospech alebo v prospech iných osôb.

 

Doba udelenia súhlasu

Kupujúci a Predávajúci udeľuje zhora uvedené súhlasy so spracovaním a prenosom osobných údajov na dobu 10 (desiatich) rokov, ak neodvolá svoj súhlas skôr.

 

Spracovateľ

Správca je oprávnený poveriť v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov tretiu osobu ako spracovateľa osobných údajov.

 

Odvolanie súhlasu

Súhlas Kupujúceho alebo Predávajúceho so spracovaním osobných údajov  je dobrovoľný.

Kupujúci a Predávajúci je oprávnený kedykoľvek tento súhlas písomne odvolať doručením písomného odvolania súhlasu na adresu sídla Prevádzkovateľa. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ zabezpečí, aby všetky údaje Kupujúceho alebo Predávajúceho boli vymazané a zároveň zabezpečí, aby tieto údaje neboli ďalej spracovávané alebo šírené za účelom ďalšieho poskytovania Služby. V takom prípade sa na Kupujúceho alebo Predávajúceho nebudú vzťahovať tie ustanovenia Podmienok a/alebo Partnerských podmienok, ktoré sú podmienené poskytnutím súhlasu.

 

Prístup Kupujúceho a Predávajúceho k údajom

Kupujúci a Predávajúci má od okamihu vykonania registrácie a / alebo vytvorenia profilu, a / alebo objednania tovaru alebo služieb ponúkaných Prevádzkovateľom na Portáli a/alebo začatí používania iných Služieb, pre ktoré Prevádzkovateľ vyžaduje poskytnutie osobných informácií, právo kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o informáciu týkajúcu sa spracovanie svojich osobných údajov. V takom prípade Prevádzkovateľ poskytne Kupujúcemu alebo Predávajúcemu informácie v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov. Ak sa Kupujúci alebo Predávajúci domnieva, že Prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje v rozpore so zákonom, má právo požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, alebo požadovať, aby Prevádzkovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo odstránenie osobných údajov. Kupujúci a Predávajúci je ďalej oprávnený sa obrátiť so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Poskytnutie osobných údajov

Kupujúci a Predávajúci berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže byť povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona alebo na splnenie svojej zákonnej povinnosti (napr. v rámci súdnych či správnych konaní). Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený, ak to bude potrebné, sprístupniť osobné údaje k ochrane práv Prevádzkovateľa alebo prepojených osôb, alebo k ochrane osobnej bezpečnosti Používateľov alebo tretích osôb.

 

Štatistické dáta

Kupujúci a Predávajúci súhlasí s anonymným použitím a / alebo zverejnením registračných a štatistických údajov Prevádzkovateľom a prepojených osôb pre rozvoj a prevádzku poskytovaných Služieb. Prevádzkovateľ je oprávnený oznámiť prepojeným osobám na účely prevádzkovania serverov prepojených osôb štatistické údaje týkajúce sa Kupujúceho alebo Predávajúceho. Štatistické údaje a ich zostavy však nebudú obsahovať osobné údaje takého charakteru, ktoré by mohli na základe jedného, alebo viacerých týchto údajov, priamo alebo nepriamo identifikovať Kupujúceho alebo Predávajúceho alebo ktoré by umožnili akejkoľvek tretej osobe Kupujúceho alebo Predávajúceho kontaktovať.

Copyright © www.mawile.sk/

 
Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne. Zistiť viac Súhlasím